Regulamin - Agrolim - Sklep ogrodniczy, Oleo-Mac

koszyk
tlo
koszyk
tlo
- Limanowa, ul. Fabryczna 1/4a,  18 3374050
traktorek
kosiarka
opryskiwacz
pilarka
myjka
glebogryzarka
oleje
nozyce

Autoryzowany dealer
SPRZEDAŻ - SERWIS
kosa
dmuchawa
Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGROLIM– www.agrolim.pl
Regulamin obowiązuje od 10 listopada 2015r.
I.         Warunki ogólne
1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.agrolim.pl   jest prowadzony przez Agrolim s.j., ul. Fabryczna 1/4a, 34-600  Limanowa, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem KRS: 0000067272; NIP:  737-000-13-08, REGON: 490031966
2. Adres do korespondencji:  Agrolim s.j., ul. Fabryczna 1/4a, 34-600  Limanowa, tel. 18 3374050 ( opłata jak za  połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) e-mail:agrolim@agrolim.pl
3. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.agrolim.pl
4. Terminy użyte w poniższym regulaminie oznaczają:
- przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od  Agrolim s.j.
- przez Sklep Fizyczny należy rozumieć Agrolim s.j. z siedzibą w Limanowej, ul. Fabryczna 1/4a.
- przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną  określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym www.agrolim.pl  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
5. Regulamin został opracowany i udostępniony na stronie internetowej  Sklepu zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.)
6.Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej  pomiędzy Sprzedającym oraz Nabywcą na podstawie przedstawionej na  stronie Sklepu informacji handlowej.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana  postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do  realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich  opublikowania na stronie www.agrolim.pl.
8. O zmianie Regulaminu każdy Nabywca zostanie poinformowany z co  najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przez Sklep na  stronie głównej serwisu internetowego informacji o zmianie Regulaminu,  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na  stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 7  kolejnych dni kalendarzowych.
9.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr  144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30  maja 2014r. oraz ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta ( Dz.U.  z 2014r. poz. 827)
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia  lub ograniczenia jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie  Konsumentem w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz  ustawy O prawach konsumenta - przysługujących mu na mocy obowiązujących  przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego  Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie  obowiązujące przepisy prawa.
11.Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące  się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi.  Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów  handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez  zgody Sprzedającego. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe użyte w  ofercie zostały umieszczone i wykorzystane wyłącznie w celach  informacyjnych tj. w celu prezentacji produktów i zgodnie z najlepszą  wiedzą Sprzedającego prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom  lub/i importerom towarów i produktów.
12.Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
a. w celu właściwego korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz w  celu dokonania  transakcji powinien dysponować urządzeniem z dostępem  do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji  aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych –  aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie.
13. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu  Nabywca ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Nabywca  nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z  prawem, a w szczególności:
 a) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
 b) treści zawierających informacje nieprawdziwe
 c) treści zawierające informacje niechcianą ( tzw. spam)
 d) treści oraz/lub pliki, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie strony
14.Sklep internetowy www.agrolim.pl  stanowi platformę służącą:
- zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a Agrolim s.j. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
15. Nabywca odbierając towar w Agrolim s.j. może, przy  zawieraniu umowy kupna sprzedaży, skorzystać z  usługi przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie następuje  przy wydaniu towaru i jest wynikiem indywidualnych ustaleń Nabywcy z  personelem Agrolim s.j. Nie uchybia to obowiązkowi Sprzedawcy do  przekazania Nabywcy instrukcji oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących  sposobu korzystania z towaru.
16.Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty ceny za ten towar.

II.       Sklep internetowy
1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym www.agrolim.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu  oraz nosić ślady przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Agrolim s.j., co nie stanowi podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.
3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
4. Agrolim s.j. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu  zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą i za jego  zgodą.
5. Prezentowany na stronie internetowej Sklepu katalog produktów nie  stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie  charakter informacyjny. Informacje zawarte na stronie internetowej www.agrolim.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią  jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu  Cywilnego. Ofertę zakupu przez Nabywcę towarów stanowi natomiast  prawidłowe zamówienie skierowane do Sklepu przez Nabywcę.

III.      Składanie zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.agrolim.pl.  Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę,  we wszystkie dni tygodnia. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą  realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym  zamówienie zostało złożone.
2. Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się z  niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich  postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza przy rejestracji w  systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie  zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest  podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i  korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
4. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas  zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na podany przez Nabywcę  adres mailowy. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i  bezpłatna. Można przeglądać asortyment sklepu, dokonać zakupów lub  rezerwacji bez rejestrowania się. Nabywca może złożyć zamówienie bez  konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu ( tzw.  zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Nabywca zobowiązany  jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu  zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki  zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep Internetowy faktury VAT lub  paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko, lub dane  firmy w przypadku nabywców – przedsiębiorców, dane teleadresowe oraz  adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia i  realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia  do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez nabywcę wszystkich  danych niezbędnych do realizacji zamówienia, lub podania danych  nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na  rzecz Nabywcy.
5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez Nabywcę  wyboru zamawianych towarów, poprzez „dodanie” wybranych towarów do  koszyka.
6.Po podaniu przez Nabywcę korzystającego ze Sklepu Internetowego  wszystkich niezbędnych danych ( w przypadku nie posiadania konta dane  kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane  automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia,  które będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują)
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
7. Przy składaniu zamówienia Nabywca wybiera opcję dostawy zamówionego towaru. Może to być:
- zakup towaru przez Internet z dostawą na podany adres lub
- odbiór własny towaru w Agrolim s.j. ul. Fabryczna 1/4a, 34-600 Limanowa, w którego lokalu będzie miał możliwość zapoznania się z  zamówionym towarem i zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego  wcześniej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agrolim.pl  towaru.
8.W przypadku dostawy pod wskazany adres towarów o łącznej wadze powyżej 30 kg – dostawa nie obejmuje wniesienia.
9.Po wyborze sposobu dostawy, Nabywca wybiera formę płatności. Możliwe są:
- płatność przelewem (numer zamówienia w tytule przelewu)
- płatność za pobraniem przy odbiorze (dodatkowy koszt – 10 zł). W  przypadku płatności za pobraniem – maksymalna wartość zamówienia to 500zł.
- płatność przy odbiorze w Agrolim s.j. (w przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”)
10. W przypadku wyboru opcji dostawy na wskazany adres, Nabywca  zostaje powiadomiony o terminie dostawy, a następnie po nadaniu  przesyłki o dokładnej dacie dostawy.
11. W przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”, Nabywca zostaje  powiadomiony o terminie spełnienia świadczenia, oraz o tym, że zamówiony towar  jest gotowy do odbioru.
13.W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji  treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem  zapłaty”.
14. Wysłane przez nabywcę zamówienie stanowi oświadczenie woli  zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Nabywca  otrzymuje drogą elektroniczną automatyczna odpowiedź - potwierdzenie  zamówienia z wyszczególnieniem opcji dostawy i płatności, na podany w  formularzu zamówienia adres e-mailowy. Potwierdzenie złożonego  zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sklep po  otrzymaniu zamówienia i automatycznie odpowiedzi – Potwierdzenia  złożonego zamówienia – przesyła następnie na wskazany przez Nabywcę  adres e-mail kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez  Sklep”, dopiero po otrzymaniu tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia  umowy sprzedaży zamówionych przez Nabywców towarów.
15. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (  paragonem fiskalnym lub fakturą) który będzie dołączany do każdego  dostarczanego Nabywcy zamówienia.
16. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione formularze nie  stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za  formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie  zawierające adresu poczty elektronicznej Nabywcy umożliwiającego  potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep Internetowy nie  informuje Nabywcy o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie , gdy nie  podał on danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za  pomocą poczty elektronicznej.
17. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących  treści złożonego przez Nabywcę i otrzymanego przez Sklep Internetowy  formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania  realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O  wstrzymaniu realizacji zamówienia wraz z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.
IV.      Koszty dostawy
1. W przypadku zamówień o wartości do 500 zł koszty dostawy w kwocie 19 zł obciążają w całości Nabywcę.
2. Dla zamówień o wartości powyżej 501 zł koszty dostawy nie obciążają Nabywcy.
3. W przypadku dostawy do Nabywcy i płatności przy odbiorze doliczane  są dodatkowe koszty za obsługę płatności przy odbiorze w wysokości 10  zł.
4. Cena za wysyłkę nawozów kurierem ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia, na podstawie łącznej wagi nawozów. Cena wysyłki jest ustalana na podstawie najtańszej oferty z dostępnych nam cenników firm kurierskich. Towar zostaje wysłany dopiero po zaakceptowaniu ceny transportu przez klienta.

V.        Realizacja zamówienia
1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia to 2-5 dni roboczych.
2. Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki.
3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania  wpłaty (wyłączając opcję płatności za pobraniem lub płatności przy  odbiorze w Sklepie Fizycznym).
4. W przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”, Nabywca otrzymuje  wiadomość informującą, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru. Czas  odbioru towaru zależny jest od godzin otwarcia wybranego Sklepu  Fizycznego.
5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego  braku towaru w magazynie Agrolim s.j., ewentualnie  konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu. W przypadku, gdy  po złożeniu zamówienia obejmującego jeden lub kilka towarów okaże się,  że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie  przewidzianym na realizację zamówienia, Agrolim s.j.  niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę za pośrednictwem poczty  elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. W takim przypadku  Nabywca może wyznaczyć Agrolim s.j. dodatkowy termin do  wydania rzeczy, a po jego upływie od umowy odstąpić w całości lub w  części w części, w której realizacja zamówienia nie jest możliwa w  wyznaczonym terminie. W przypadku , gdy Nabywca dokonał już zapłaty za  zamówiony towar, a następnie z przyczyn wyżej wskazanych odstąpił od  umowy, Agrolim s.j. zwróci Nabywcy niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy  zapłaconą cenę, lub jej odpowiednią część, w razie, gdy zamówienie  zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca , chyba, że  wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla  niego z żadnymi kosztami.

VI. Gwarancja
1. Urządzenia mechaniczne zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego www.agrolim.pl  są objęte gwarancją Victus-Emak Sp. z o.o..
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku  gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z  zamówionym towarem.
3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez  autoryzowane punkty serwisowe Victus-Emak. Adresy punktów  handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej www.victus.pl

VII.     Odstąpienie od umowy. Zwrot zakupionego towaru
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący  Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy  kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na  piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego  towaru na adres  Agrolim s.j., wskazany w niniejszym  Regulaminie jako adres do doręczeń. . Wzór formularza o odstąpieniu od  umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Akceptacja  postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem  Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.  Zapis ten nie dotyczy opcji dostawy „Odbiór własny”, gdzie umowa kupna  sprzedaży zawierana jest w Sklepie Fizycznym po wcześniejszym zapoznaniu  się z zamówionym produktem.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a  Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot  towaru przez Nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do zachowania terminu  wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli jednak towar  dostarczono do miejsca, w którym Nabywca zamieszkiwał w chwili zawarcia  umowy, a ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły  sposób pocztą, Sklep jest zobowiązany do odbioru towaru na własny koszt.  Zwracany towar powinien być kompletny, ze wszystkimi dodatkami,  instrukcjami i dokumentami, które otrzymał Nabywca w wyniku realizacji  zamówienia. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
3. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania  towaru. Zwrotowi nie podlegają także koszty dodatkowe dostarczenia  towaru, jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia towaru inny, niż  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
4. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności z tytułu zakupu towaru  Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot  dokonanych płatności winien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy,  jednakże Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych  od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia  przez Nabywcę będącego konsumentem dowodu jego odesłania – w zależności  od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Agrolim s.j. nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych  przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Agrolim s.j. towar.

VIII.   Reklamacje
1. Agrolim s.j. ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.  Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na  zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących  rękojmi za wady.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub  uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu w pierwszej  kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej lub  pracownikowi poczty. Zaleca się, aby Nabywca w miarę możliwości dokonał  sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela  podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń  mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Nabywca powinien  spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z Agrolim s.j.
3. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady fizycznej polegającej  na niezgodności towaru z umową w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego,  Nabywca winien zawiadomić
Agrolim s.j. o wadzie oraz zgłosić odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej agrolim@agrolim.pl   lub adres do doręczeń wskazany w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie  reklamacji powinno zawierać w szczególności : imię i nazwisko (firmę),  adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj  reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,  żądanie Nabywcy. Wraz z reklamacją Nabywca zobowiązany jest do nadania  bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Agrolim s.j., ul. Fabryczna 1/4a, 34-600  Limanowa.
4. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem zażądał wymiany towaru, lub  usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając  kwotę o którą cena ma być obniżona, a Agrolim s.j. nie  ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie  to zostało uznane za uzasadnione.
5. Agrolim s.j. zwraca Nabywcy koszty związane z  przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie licząc od dnia  rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Nabywcy z tytułu niezgodności  towaru z umową.
6. Jeżeli sprzedany towar ma wady, Nabywcy przysługują następujące  uprawnienia – złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od  umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolna od wad, albo wadę usunie.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z  umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez  wady. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada jest nieistotna. Nabywca  może też żądać wymiany towaru lub jego naprawy. Jeżeli Nabywcą jest  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Agrolim s.j. sposobu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo  zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie  towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest  niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem  wskazanym przez Agrolim s.j. W każdym przypadku Agrolim s.j. może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Nabywcy ( zarówno  Konsumenta, jak i Nabywcy nie będącego Konsumentem), jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany  przez Nabywcę jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym  sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych  kosztów.
7. Agrolim s.j. odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada  fizyczna została stwierdzona przed upływem lat dwu od wydania towaru  Nabywcy. Roszczenie Nabywcy o usunięcie wady, lub wymianę towaru na  wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia  wady. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się  przed upływem dwuletniego terminu od wydania towaru Nabywcy. W tym samym  rocznym terminie Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od  umowy, albo obniżenia ceny z powodu wady sprzedanego towaru. Jeżeli  jednak Nabywca najpierw zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad, lub  usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od  umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu  terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady towaru.
8. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową  (wadliwości towaru) wobec Agrolim s.j. nie wyłącza, nie  ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. W razie  wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do  wykonywania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia  Victus – Emak sp. z o.o. o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia  odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo  bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Zgłoszenie żądań z  udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w  karcie gwarancyjnej.
9.Szczegółowe uprawnienia Nabywców z tytułu wad towaru, w tym  szczegółowe terminy wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady  regulują przepisy kodeksu cywilnego.

IX.      Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Agrolim s.j. ul. Fabryczna 1/4a, 34-600 Limanowa - uprawniona jest do  przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży w  zakresie określonym przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (  Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji  sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez firmę Agrolim s.j. ul. Fabryczna 1/4a, 34-600 Limanowa.
2. Wyrażenie zgody przez Nabywcę na przetwarzanie danych osobowych  następuje poprzez zaznaczenie przez Nabywcę odpowiedniego pola podczas  procedury rejestracji lub składania zamówienia. Nabywca zaznaczając  specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich  danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Warunkiem dokonania rejestracji i /lub złożenia zamówienia jest  podanie przez Nabywcę jego danych osobowych oznaczonych jako  obligatoryjne oraz wyrażenie zgody przez nabywcę na przetwarzanie jego  danych osobowych podczas rejestracji, składania zamówienia lub  rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest  dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia  lub dokonania rezerwacji towaru. Podanie danych osobowych nie  oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. W przypadku, gdy Nabywca  wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której  przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres  poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest  wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Nabywcy informacji  handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.
4. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców  podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby  marketingowe, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym  w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Nabywcy zamówionych towarów  tj. Firmom świadczącym usługi kurierskie wskazane w zamówieniu Nabywca  dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i  poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zm.). Aby wykorzystać  powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt e-mailem na adres: agrolim@agrolim.pl

X.        Postanowienia końcowe
1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby  prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem  rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości można wyjaśniać z pracownikami  działu handlowego Agrolim s.j. pod nr telefonu 18 3374050
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób  przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa na ważność  czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego  postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w  zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne  lub nieskuteczne oraz całego niniejszego Regulaminu.
3. Ewentualne spory pomiędzy Agrolim s.j. a Nabywcą rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2015r.
Załączniki:
1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
2. Wzór formularza odstąpienia od umowy
3. Warunki gwarancji.
 
Załącznik nr 1.
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo  poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,  faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali  Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia  rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez  Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku  nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o  Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,  jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym  przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w  cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których  przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w  przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w  ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści  cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia  umowy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności  rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące  rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w  którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła  w posiadanie rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do  przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w  którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba  trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w  posiadanie ostatniej z rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do  przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach:  "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w  którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła  w posiadanie ostatniej partii lub części."; w przypadku umów o  regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli  Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z  rzeczy.".
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile  są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie  informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie  internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również  wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne  jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie  internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli  skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie  potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym  nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności  rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w  przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do  czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać  nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby  upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym  razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas  Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli  odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują  Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój  charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo  musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę  wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej  obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść  bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest  maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,  rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób  odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w  chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości  rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania  wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one  dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub  dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli  zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania  wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić]  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo  kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w  której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".
Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)      
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę  przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer  faksu i adres e-mail]
…………………………………………………………………………………………………
………
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy  następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu  następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data  zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………. - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
………………………………………………………………………………………………….. - Adres konsumenta(-ów)
………………………………………………………………………………………………….. - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………. - Data
………………………………………………………………………………………...........… (*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 3
WARUNKI GWARANCJI
 1. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres:
    

    
       Warunkiem zachowania 36 miesięcznego okresu gwarancji jest dokonanie dwóch, płatnych  
       przeglądów urządzenia w autoryzowanym punkcie serwisowym - przed upływem 12 oraz 24
       miesięcy od daty zakupu.
Silniki spalinowe innych marek (Briggs & Stratton, HONDA,  KAWASAKI, SUBARU itp.) oraz przekładnie hydrostatyczne są objęte odrębną  gwarancją producenta. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji zawierają  odrębne instrukcje obsługi wymienionych podzespołów.
 1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie  obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie  ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
 2. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
 3. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana wyłącznie na podstawie  ważnej karty gwarancyjnej. Brak karty lub jej unieważnienie wykluczają  odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji.
 4. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od decyzji punktu serwisowego  dotyczącej kwalifikacji zgłoszonej awarii. Odwołanie musi zostać złożone  wyłącznie w formie pisemnej wraz
  z kompletem dokumentów  stwierdzających przebieg dokonanych napraw oraz opisem stanu  technicznego urządzenia w momencie pierwotnych oględzin dokonanych przez  punkt serwisowy.
 5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania naprawy gwarancyjnej.
 6. Punkt napraw jest zobowiązany do dokonywania wpisów dotyczących  zakresu napraw gwarancyjnych oraz odpłatnych w niniejszej karcie  gwarancyjnej.
 7. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.
 8. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają: uszkodzenia powstałe na skutek  niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania  urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, uszkodzenia  powstałe na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów  eksploatacyjnych, uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe na skutek  niewłaściwego transportu lub przechowywania, uszkodzenia powstałe na  skutek braku konserwacji, elementy, które uległy zużyciu  eksploatacyjnemu w trakcie prawidłowej eksploatacji.
 9. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub  przeróbek dokonanych przez użytkownika, na skutek stwierdzenia przez  punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby  nieuprawnione, na skutek zerwania lub demontażu blokad regulacyjnych  gaźnika,
  w przypadku stwierdzenia dokonania wpisów w karcie gwarancyjnej przez osoby nieuprawnione.
 10. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające  zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak: noże tnące,  piasty noża, śruby noża, filtry, koła jezdne, paski klinowe, powłoka  lakiernicza, świece zapłonowe, głowice żyłkowe, elementy układu tnącego  (bęben sprzęgła, łańcuch, prowadnica), lance, listwy tnące nożyc do  żywopłotu, akumulatory, itp.
 11. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne.
 12. Uszkodzenia takie jak zatarcie silnika, skrzywienie lub pęknięcie  wału korbowego, zerwanie wpustu koła magnesowego lub piasty noża nie  podlegają naprawie gwarancyjnej.
 13. W przypadku gdy punkt serwisowy nie wywiązuje się ze swoich  obowiązków, użytkownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie  gwaranta. Odmowa wykonania naprawy przez punkt serwisowy musi być  wpisana w kartę gwarancyjną. W przypadku nie uznania przez gwaranta  naprawy jako gwarancyjnej koszty naprawy i transportu pokrywa  reklamujący.
 14. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej wadliwe części zamienne są własnością gwaranta.
 15. Reklamację należy zgłaszać w najbliższym autoryzowanym punkcie  serwisowym lub bezpośrednio u gwaranta. Zgłoszenie reklamacji w punkcie  sprzedaży może spowodować wydłużenie czasu naprawy.
 16. W trakcie odbioru urządzenia po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma  obowiązek sprawdzić zgodność dokonanych wpisów w karcie gwarancyjnej ze  stanem faktycznym oraz upewnić się czy odbierane urządzenie jest  kompletne i nieuszkodzone. Punkt napraw ma obowiązek uruchomienia  urządzenia przed przekazaniem po naprawie użytkownikowi.
 17. Punkt serwisowy ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności  konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich  dokonania przed przystąpieniem do naprawy. Punkt napraw ma obowiązek  wymiany na koszt użytkownika wszystkich elementów zapewniających  bezpieczeństwo pracy, które uległy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji  niezależnie od zgody wyrażonej przez użytkownika.
 18. Bieżąco aktualizowana lista punktów serwisowych znajduje się na www.victus.pl
 19. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie  zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady  rzeczy sprzedanej.
 20. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa reklamujący.
 21. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 22. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać  natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
 23. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio  lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub  wynikłych z przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.
sklep
18 3374050

serwis
789 015 873

poczta
agrolim@agrolim.pl

Wróć do spisu treści